PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza ekspresji genu FGFR2 u chorych na raka żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: cz.p.o.ppłk. dr n. med. Szczepan Cierniak
 
2
Celon Pharma S.A., Dział Badań Przedklinicznych; kierownik działu: dr n. med. Jerzy Pieczykolan
 
3
Zakład Patologii COI w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec‑Sobieszek
 
4
Klinika Onkologii CSK MON WIM; kierownik: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
 
 
Data nadesłania: 28-08-2017
 
 
Data publikacji: 09-04-2018
 
 
LW 2018;96(2):112-119
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. Celem badania była ocena częstości i znaczenia ekspresji receptora FGFR2 oraz amplifikacji jego genu jako potencjalnego czynnika prognostycznego i predykcyjnego. Metody. Obecność amplifikacji genu FGFR2 i ekspresji receptora FGFR2 oceniano w tkankach utrwalonych w formalinie, w bloczkach parafinowych, stosując odpowiednio oznaczenia metodą FISH i immunohistochemiczne w kohorcie zaawansowanego raka żołądka. W pilotażowym badaniu przeanalizowano dane kliniczne 36 chorych poddanych chemioterapii pierwszej linii pochodnymi fluoropirymidyny. Wyniki. Jeden z 36 chorych (3%) wykazał amplifikację genu FGFR2. Ekspresję receptora FGFR2 obserwowano u 11% (4/36) chorych, zaś nadekspresję tego receptora u 6% (2/36). W analizie jednoczynnikowej ekspresja receptora FGFR2 nie miała istotnego wpływu na PFS i OS. Analiza wieloczynnikowa wskazała, że ekspresja FGFR2 nie była niezależnym czynnikiem predykcyjnym i prognostycznym odpowiednio dla PFS i OS. Wniosek. Ekspresja FGFR2 nie okazała się niezależnym prognostykiem predykcyjnym u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych paliatywną chemioterapią opartą na fluoropirymidynie.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top