PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza cytometryczna materiału z biopsji transbronchialnej węzła chłonnego u chorych na sarkoidozę płuc
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n med. Karina Jahnz‑Różyk
 
2
I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej CSK MON WIM; opiekun koła: lek. Rafał Sokołowski
 
3
Pracownia Hematologii i Cytometrii Przepływowej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n med. Elżbieta Rutkowska
 
 
Data nadesłania: 03-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-01-2019
 
 
LW 2019;97(2):118-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sarkoidoza płuc jest uogólnioną chorobą ziarniniakową o nieznanej etiologii, której często towarzyszy limfadenopatia śródpiersia. Jedną z metod pomocnych w diagnostyce różnicowej sarkoidozy jest ocena cytologiczna materiału pochodzącego z dróg oddechowych oraz oznaczenie w nim stosunku limfocytów T pomocniczych (CD4) do limfocytów T supresorowych/cytotoksycznych (CD8). Celem pracy była ocena cytometryczna materiału pochodzącego z biopsji transbronchialnej węzła chłonnego, pobranego z użyciem techniki TBNB‑EBUS, oraz ocena jej przydatności w diagnostyce chorych na sarkoidozę płuc. Rozpoznanie sarkoidozy ustalono u 12 z 23 badanych chorych z limfadenopatią śródpiersia. U chorych na płucną postać sarkoidozy w badanym materiale istotnie częściej stwierdzano zwiększony odsetek limfocytów CD8+ (19,34 ±7,98%, mediana 19,8%). Objawy zapalenia stawów występowały natomiast istotnie częściej u chorych ze zwiększonym odsetkiem limfocytów T CD3+ (64,49 ±11,9%; mediana 65,85%). Wykazano, że cytometria przepływowa materiału cytologicznego z TBNB‑EBUS w powiązaniu z danymi klinicznymi jest przydatna w diagnostyce sarkoidozy płuc.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top