PL EN
INNE
Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach
 
Więcej
Ukryj
1
Health and Environment Alliance (HEAL) w Warszawie; kierownik: mgr Weronika Piestrzyńska
 
 
Data nadesłania: 28-11-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Piestrzyńska
weronika@env‑health.org
 
 
LW 2017;95(1):27-31
 
WAŻNE
  • Artykuł powstał na podstawie wykładu przedstawionego podczas VI Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” 21.04.2016 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych czynników wpływających na pogorszenie zdrowia światowej populacji. Produkcja energii, transport, przemysł oraz wciąż zwiększająca się liczba ludności świata (wg prognoz do 2025 roku przekroczy ona 8 mld osób) przyczyniają się znacząco do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. Liczne badania naukowe potwierdzają wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie, zarówno w zakresie przedwczesnych zgonów, jak i przewlekłych chorób układu oddechowego, sercowo‑naczyniowego lub nerwowego. Najnowsze badania potwierdzają zależność pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a występowaniem nowotworów złośliwych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego czy choroby Alzheimera. Pogorszenie zdrowia publicznego skutkuje zmniejszoną zdolnością produkcyjną społeczeństwa, generując duże koszty zdrowotne i społeczne. Zanieczyszczenie powietrza nie jest jednak postrzegane jako problem wyłącznie zdrowotny i społeczny – jest również obciążeniem ekonomicznym gospodarki poszczególnych państw i całego świata. W Polsce zanieczyszczenie powietrza również jest zagadnieniem ważnym, gdyż zarówno produkcja energii elektrycznej w elektrowniach, jak i energii cieplnej w gospodarstwach domowych nadal opiera się głównie na spalaniu węgla lub innych paliw kopalnych. Dodatkowo zwiększający się udział transportu kołowego w aglomeracjach miejskich bezpośrednio wpływa na pogorszenie stanu zdrowia Polaków. Z tego tytułu Polska gospodarka ponosi duże straty ekonomiczne, co zmniejsza jednocześnie wartość polskiego PKB. Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat potwierdzają szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka. Na podstawie tych danych instytucje rządowe i pozarządowe dokonują prognoz oraz wyliczeń szacunkowych kosztów zdrowotnych poniesionych przez poszczególne państwa lub regiony w związku z ekspozycją społeczeństwa na działanie szkodliwych zanieczyszczeń.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top