PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki prognostyczne dla czasu wolnego od progresji oraz przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Onkologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
 
 
Data nadesłania: 19-09-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):68-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Chemioterapia oparta na fluoropirymidynie (fluoropyrimidine‑based chemotherapy – FBC) pozostaje standardem w pierwszej linii leczenia paliatywnego pacjentów chorych na zaawansowanego raka żołądka (advanced gastric cancer – AGC). Cel pracy. Identyfikacja czynników wpływających na czas wolny od progresji choroby (progression‑free survival – PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (overall survival – OS) w tej grupie chorych. Materiał i metody. Badanie retrospektywne objęło kolejnych pacjentów z AGC, u których rozpoczęto pierwszą linię FBC w latach 2010–2015 w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego (Warszawa, Polska). Estymatora Kaplana‑Meiera użyto do wyznaczenia median dla PFS i OS. Wieloczynnikowej regresji proporcjonalnego hazardu Coxa użyto do identyfikacji czynników niezależnie związanych z PFS i OS. Wyniki. Do analiz włączono 129 pacjentów. Mediany PFS i OS wyniosły odpowiednio 4,3 i 8,0 miesięcy. Czynnikami prognostycznymi dla PFS były: stan sprawności według skali ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group performance status – ECOGPS; hazard ratio [HR]: 2,198, p = 0,029), obecność przerzutów do otrzewnej (peritoneal metastases [PM]; HR: 1,920, p = 0,025) i obecność przerzutów do płuc (lung metastases [LM]; HR: 2,259, p = 0,046). Czynnikami prognostycznymi dla OS były: ECOGPS (HR: 2,419, p = 0,017), PM (HR: 1,776, p = 0,037), LM (HR: 2,864, p = 0,007) i stężenie albuminy we krwi (serum albumin [SA]; HR: 0,524, p = 0,047). Wnioski. ECOGPS, PM i LM były niezależnie związane z PFS, a ECOGPS, PM, LM i SA – z OS.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top