PL EN
PRACA ORYGINALNA
Skuteczność leczenia ewerolimusem i aksytynibem u chorych na rozsianego raka nerkowokomórkowego w drugiej linii leczenia
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Onkologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Renata Duchnowska
 
2
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki
 
 
Data nadesłania: 13-03-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):206-212
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Ewerolimus i aksytynib są aktualnie jedynymi lekami refundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia u chorych na rozsianego raka nerkowokomórkowego (RCC) po uprzednim niepowodzeniu leczenia inhibitorem kinaz tyrozynowych. Cel pracy. Porównanie skuteczności przeciwnowotworowej ewerolimusu względem aksytynibu mierzonej czasem przeżycia całkowitego (OS), czasem wolnym od progresji choroby (PFS), odsetkiem obiektywnych odpowiedzi (ORR) i współczynnikiem kontroli choroby (DCR). Materiał i metody. Analizę retrospektywną przeprowadzono wśród kolejnych chorych na rozsianego RCC, u których rozpoczęto drugą linię leczenia z użyciem ewerolimusu lub aksytynibu w Klinice Onkologii WIM w okresie od stycznia 2014 do lipca 2017 roku. Wyniki. W badaniu wzięło udział 46 chorych leczonych ewerolimusem i 32 leczonych aksytynibem. Mediana OS oraz mediana PFS, ORR i DCR wyniosły odpowiednio 12,5 miesiąca i 3,1 miesiąca, 0% i 46% dla ewerolimusu oraz 13,7 miesiąca i 5,6 miesiąca, 3% i 59% dla aksytynibu. Nie wykazano istotnych różnic w zakresie OS, PFS, ORR i DCR. Wnioski. W badanej populacji ewerolimus i aksytynib charakteryzowały się porównywalną skutecznością przeciwnowotworową.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top