PL EN
OPIS PRZYPADKU
Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy – opis przypadku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo‑Szczękowo‑Twarzowej; kierownik: lek. n. med., lek. stom. Aldona Chloupek Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo‑Szczękowo‑Twarzowej CSK MON WIM w Warszawie: kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
 
 
Data nadesłania: 05-06-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Rożko
jrozko@wim.mil.p
 
 
LW 2018;96(1):42–47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z rozległą torbielą korzeniową żuchwy. Torbiele korzeniowe, zwłaszcza rozległe, należy różnicować z innymi typami torbieli, guzami łagodnymi, szkliwiakami, centralnymi ziarniniakami olbrzymiokomórkowymi, niektórymi postaciami dysplazji włóknistej oraz guzami złośliwymi. Zmiany te najczęściej są asymptomatyczne, dlatego ważna jest okresowa diagnostyka radiologiczna, zwłaszcza u pacjentów z obciążeniami ogólnymi, w przypadku których wskazane jest wykluczenie ognisk infekcji zębopochodnej. Opierając się na dostępnym piśmiennictwie, pełnej diagnostyce radiologicznej, klinicznej i histopatologicznej zmiany, w dalszym etapie zastosowano niestandardowy schemat postępowania terapeutycznego. Odroczono zabieg enukleacji do czasu znamiennej odbudowy kości, co pozwoliło uniknąć rozległego zabiegu chirurgicznego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745