PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Uprawnienia ratownika medycznego Sił Zbrojnych RP w kontekście zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wymogów współczesnej medycyny pola walki
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Wydział Dydaktyczny; komendant: płk lek. Zbigniew Aszkielaniec
 
 
Data nadesłania: 06-02-2017
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):186-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian umożliwiających rozszerzenie uprawnień ratowników medycznych. Na mocy nowelizacji ratownicy medyczni otrzymali uprawnienia do wykonywania swojego zawodu w strukturach Sił Zbrojnych RP, a nie jak do tej pory tylko w warunkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Nowe uregulowania prawne mają duży wpływ na zakres zabezpieczenia medycznego żołnierzy w czasie służby zarówno w warunkach pokoju, jak i pola walki. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy nadane uprawnienia są wystarczające do opieki przedszpitalnej nad rannym żołnierzem, odniesiono je do standardów postępowania zawartych w wytycznych Tactical Combat Casualty Care (TCCC), uznanych na świecie za „złoty standard” w pomocy rannym na polu walki. Jednocześnie praca jest próbą implementacji wytycznych TCCC do polskich warunków, w których uprawnienia ratowników medycznych są ograniczone zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top