PL EN
PRACA ORYGINALNA
Nowe objawy radiologiczne w obrazach HRCT u chorych na śródmiąższową chorobę płuc w przebiegu twardziny układowej oraz RZS
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik dr n. med. Artur Maliborski
 
2
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
 
 
Data nadesłania: 28-02-2020
 
 
Data publikacji: 06-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marta Kania‑Pudło
mkania‑pudlo@wim.mil.pl
 
 
LW 2020;98(2):142-149
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. W przebiegu układowych chorób tkanki łącznej, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów oraz twardzina układowa, dochodzi do zajęcia wielu organów, w tym płuc. Celem badania było retrospektywne porównanie częstości występowania objawów radiologicznych włóknienia płuc: „bujnego” plastra miodu, prostej krawędzi oraz czterech rogów, w badaniach HRCT klatki piersiowej, a także rozstrzeni oskrzeli i poszerzenia przełyku u pacjentów z twardziną układową (SS‑ILD) oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA‑ILD). Materiał i metoda. 77 badań HRCT pacjentów z SS‑ILD i 96 z RA‑ILD oceniono pod względem stopnia włóknienia za pomocą metody opracowanej przez Warricka i zakwalifikowano do trzech grup nasilenia choroby. Określono częstość występowania objawu „bujnego” plastra miodu, objawu prostej krawędzi, objawu czterech rogów i rozstrzeni oskrzeli w poszczególnych podgrupach stopnia nasilenia włóknienia oraz częstość występowania poszerzenia przełyku. Wyniki. U chorych na twardzinę układową stwierdzono znamiennie większe nasilenie włóknienia niż u chorych na RZS (13,33 ±6,23 vs.9,80 ±6,56, p = 0,0004). Częstość występowania objawu czterech rogów oraz łączna częstość występowania objawu „bujnego” plastra miodu, prostej krawędzi i czterech rogów była znamiennie większa w grupie SS‑ILD niż RA‑ILD (odpowiednio 9 [11,68%] vs. 1 [1,04%], p = 0,003 i 12 [15,58%] vs.6 [6,25%], p = 0,046). Choroby te różniły się znamiennie występowaniem rozstrzeni oskrzeli (51 pacjentów z SS‑ILD [66,23%] i 22 pacjentów z RA‑ILD [22,91%], p <1 × 10‑6) i poszerzeniem przełyku (53 chorych z SS‑ILD [68,83%] i 14 chorych z RA‑ILD [14,58%], p <1 × 10‑6). Wnioski. Pomimo znamiennych różnic oceniane objawy ze względu na ich ograniczone występowanie nie pozwalają zróżnicować poszczególnych chorób tkanki łącznej odpowiedzialnych za włóknienie płuc na podstawie jedynie obrazów HRCT klatki piersiowej.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top