PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza czynności bioelektrycznej siatkówki w obszarze plamki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem poddanych operacji zaćmy
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Okulistyki CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 
2
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski
 
 
Data publikacji: 02-10-2017
 
 
LW 2017;95(4):367-374
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena czynności elektrofizjologicznej siatkówki (jej układu czopkowego) w rejonie plamki za pomocą badania wieloogniskowej elektroretinografii w oczach z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem poddanych operacji zaćmy. Materiał i metody. Do 12‑miesięcznego prospektywnego, randomizowanego badania zakwalifikowano 50 oczu 49 chorych (średnia wieku 78,94 ±5,54 roku) z rozpoznanym nieaktywnym wysiękowym zwyrodnieniem plamki i zaćmą, uprzednio leczonych doszklistkowymi iniekcjami preparatów blokujących czynnik wzrostu śródbłonka naczyń. Wyłoniono dwie grupy pacjentów: grupę I (n=25 oczu) – chorzy, u których wykonano fakoemulsyfikację, i grupę II (n=25 oczu) – chorzy obserwowani. W obu grupach oceniano parametry wieloogniskowej elektroretinografii: gęstość odpowiedzi, latencję i amplitudę fali P1. Wyniki. W obu grupach nie stwierdzono różnic w wartościach średnich gęstości odpowiedzi, latencji i amplitudy fali P1 w kolejnych przedziałach czasowych i pomiędzy grupami (p >0,05) Wnioski. Fakoemulsyfikacja nie powoduje zmian czynności bioelektrycznej siatkówki centralnej u chorych z nieaktywną postacią AMD.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top