PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wyzwania i zagrożenia dla WHO jako piastuna bezpieczeństwa zdrowotnego wspólnoty międzynarodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-04-2023
 
 
Data akceptacji: 03-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Wawrzyniec Kowalski   

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908 Warszawa 46, Polska
 
 
LW 2023;101(2):132-138
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym porządku prawnym i w obecnych uwarunkowaniach międzynarodowych możliwe jest uczynienie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) bardziej efektywną w sferze zwalczania globalnych zagrożeń? Za takim określeniem problemu badawczego przemawia wielokrotnie obecna w doktrynie krytyka tej organizacji. Zrozumienie owej krytyki i podstaw prawnych pomoże zdefiniować czynniki osłabiające skuteczność zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym na szczeblu ponadnarodowym oraz dostarczy informacji o możliwych rozwiązaniach. Materiał i metody: Autor koncentruje się na analizie stanowiska przedstawicieli doktryny, zwłaszcza w zakresie prawa międzynarodowego oraz nauk o bezpieczeństwie. Nie bez znaczenia będzie również egzegeza aktów normatywnych, w szczególności Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia oraz krytyczna analiza dotychczasowych publikacji przedmiotowych. Wnioski: Wykazano, że środek ciężkości problemu efektywności działań WHO w okresie pandemii COVID-19 przesuwa się od wyzwań medycznych do wyzwań prawnych i kwestii politycznych. Wskazano, że skuteczność międzynarodowych regulacji i procedur bezpieczeństwa, w tym zdrowotnego, wynikająca z przyjętych konwencji międzynarodowych stanowi wprost pochodną stopnia, w jakim władze państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych skłonne są przekazać zarówno samej ONZ, jak i jej wyspecjalizowanym organizacjom kompetencje do działania. W wybranych przypadkach partykularne interesy i etatystyczne ujmowanie bezpieczeństwa przeważyły nad odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowotne w wymiarze globalnym.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top