PL EN
INNE
Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu
 
Więcej
Ukryj
1
Profesor wizytujący, Environmental Research Group, King´s College London; kierownik: prof. Frank Kelly
 
 
Data nadesłania: 07-11-2019
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):9-15
 
WAŻNE
  • Artykuł powstał na podstawie wykładu przedstawionego podczas VI Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” 21.04.2016 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Narażenie ludności na dwutlenek azotu (NO2) w powietrzu jest następstwem emisji tlenków azotu z różnych procesów spalania, zwłaszcza z silników samochodowych. Badania prowadzone w ciągu ostatnich dziesięciu lat wskazują, że zarówno krótko-, jak i długookresowe narażenie na zanieczyszczenia powietrza NO2 w stężeniach bliskich lub nawet mniejszych niż obecne obowiązujące normy jest związane ze zwiększoną umieralnością i częstszymi pobytami w szpitalu. Prawdopodobne jest również to, że NO2 przyczynia się do rozwoju astmy, a badania kliniczne pozwoliły stwierdzić, że zwiększone stężenia NO2 są przyczyną zaostrzeń astmy. Zapobieganie tym istotnym skutkom zdrowotnym wymaga zmniejszenia narażenia ludności na zanieczyszczenia powietrza z transportu drogowego, co jest możliwe do osiągnięcia głównie przez zmniejszenie ruchu pojazdów w gęsto zaludnionych częściach miast. Zamiana podróży samochodem na przemieszczanie się transportem publicznym, rowerem i pieszo przyczyni się również do zwiększenia aktywności fizycznej, będącej ważnym aspektem w prewencji chorób przewlekłych.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top